Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest kluczową instytucją odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Celem jej działania jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej. Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach wsparcia, dofinansowania i współpracy z PARP zapraszamy na stronę internetową www.parp.gov.pl

 

Narodowe Centrum Kultury 

Narodowe Centrum Kultury (NCK) inicjuje i realizuje działania na rzecz rozwoju kultury i promocji polskiego dziedzictwa narodowego. Jest jednym z największych animatorów życia kulturalnego w Polsce, o tak szerokim spektrum działania. Organizuje krajowe oraz międzynarodowe wydarzenia: festiwale (np. Eufonie, Wschód Kultury), koncerty, przeglądy, konferencje, szkolenia, webinaria. Prowadzi działalność edukacyjną, badawczą, wystawienniczą, między innymi zarządza galerią Kordegarda, gdzie prezentowane są prace czołowych polskich artystów. Angażuje się w upamiętnianie ważnych wydarzeń i ludzi kultury oraz popularyzację poprawnej polszczyzny i kultury słowa. Działa na rzecz profesjonalizacji kadr sektora kultury i promocji czytelnictwa. Za pośrednictwem programów i konkursów dotacyjnych i stypendialnych (Bardzo Młoda Kultura, Dom Kultury+, Kultura Interwencje, EtnoPolska, Ojczysty – dodaj do ulubionych, Edukacja Kulturalna, Infrastruktura Domów Kultury, Kultura Dostępna, NPRCz 2.0 – BLISKO, Konwersja Cyfrowa Domów Kultury, Młoda Polska, Gaude Polonia, Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży) wspiera instytucje, organizacje i twórców kultury. Wydaje książki, także premierowe na polskim rynku publikacje klasyków zachodniej humanistyki, gry oraz płyty. Produkuje filmy (w tym pionierskie projekty w technologii wirtualnej rzeczywistości). Realizuje murale i podcasty poświęcone kulturze (www.audycjekulturalne.pl).

W 2021 roku NCK zostało uhonorowane przez ministrów kultury grupy V4 Międzynarodową Nagrodą Wyszehradzką. NCK jest też laureatem Złotego BohaterONa 2021 za popularyzowanie historii oraz najsilniejszą medialnie marką – liderem sektora kultury w rankingach Top Marka 2021 i 2022.

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza Grupa Orlen

Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza została powołana przez PGNiG S.A., jedną z największych polskich spółek energetycznych. Fundacja realizuje szereg działań mających na celu promowanie innowacji, rozwoju nauki, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie społeczności lokalnych. Jej działania obejmują różnorodne obszary, takie jak edukacja, nauka, kultura i społeczność. Działania podejmowane przez Fundację to m.in. programy edukacyjne, projekty badawcze, działalność kulturalna, projekty społeczne. Cel działalności Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza to wspieranie rozwoju, innowacji i ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce. Fundacja stawia na rozwój edukacji, nauki i kultury mając na uwadze społeczne oraz ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju. Poprzez swoje działania, Fundacja przyczynia się do rozwoju społeczeństwa i podnoszenia jego świadomości w zakresie energetyki, ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego.


Fundacja PKO Banku Polskiego

Fundacja PKO Banku Polskiego to jedna z największych fundacji korporacyjnych w Polsce. Została powołana przez PKO Bank Polski – największy polski bank komercyjny. Fundacja prowadzi różnorodne działania na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego, koncentrując się na trzech obszarach: edukacji, kultury oraz ochronie środowiska. Celem działalności Fundacji PKO Banku Polskiego jest wspieranie rozwoju społeczno-kulturalnego i ochrony środowiska. Fundacja dąży do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i środowiska naturalnego. Prowadzone inicjatywy mają służyć wyrównywaniu szans, wspieraniu kultury i edukacji oraz ochronie przyrody, aby przyczynić się do lepszego i bardziej zrównoważonego świata.


PKO Bank Polski

Grupa PKO Bank Polski należy do największych instytucji finansowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Jest liderem w kraju pod względem skali działania, kapitałów własnych, aktywów, liczby klientów, jak i rozległości sieci dystrybucji. Swoje usługi oferuje głównie klientom detalicznym. Jest także ważnym partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych korporacji. PKO Bank Polski ma znaczący udział w rynku usług oferowanych gminom, powiatom i województwom.

Grupa PKO Banku Polskiego, poza działalnością ściśle bankową, świadczy usługi specjalistyczne, a także zajmuje się sprzedażą produktów finansowych (fundusze emerytalne), leasingowych, jednostek funduszy inwestycyjnych, elektronicznych usług płatniczych. Grupa po przejęciu spółek z grupy Nordea, wzmacnia także pozycję w branży ubezpieczeniowej. PKO Bank Polski działa w różnych obszarach i podejmuje szereg działań, które można podzielić na: bankowość detaliczną, bankowość korporacyjną i instytucjonalną, finansowanie handlu zagranicznego, a także usługi doradztwa finansowego i inwestycyjnego, inwestycje i zarządzanie aktywami, międzynarodowe operacje.


Poczta Polska

To największa instytucja świadcząca usługi pocztowe w Polsce. Jest również jednym z najstarszych przedsiębiorstw w kraju, działającym od 1558 r. Poczta Polska pełni ważną rolę w obszarze komunikacji, logistyki i dostarczania usług na terenie całego kraju. Głównym celem Poczty Polskiej jest zapewnienie wysokiej jakości usług pocztowych i logistycznych dla klientów w całej Polsce. Poczta stawia na innowację, rozwój technologiczny i dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynku. Wspiera również rozwój e-commerce i działalności handlowej, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego kraju.

Dodatkowo Poczta Polska pełni funkcję społeczną, zapewniając dostęp do usług pocztowych w mniejszych miejscowościach i obszarach wiejskich. Oferuje usługi pocztowe, finansowe, logistyczne i e-commerce, a także różnego rodzaju usługi dodatkowe takie jak ubezpieczenia przesyłek, usługi marketingowe, dystrybucję ulotek i materiałów reklamowych, obsługę abonamentów prasowych oraz sprzedaż artykułów biurowych i usługi notarialne.


Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody

Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody zajmuje się branżą turystyczną, w ramach której angażuje młodych ludzi do podjęcia swojej pierwszej pracy w bezpiecznym i przyjaznym środowisku chcąc w ten sposób także powstrzymać powszechne zjawisko migrowania za pracą m.in. do innych województw. Spółdzielnia mocno angażuje się w promocję i wzmocnienie ekonomii społecznej poprzez sieciowanie i wymianę dobrych praktyk pomiędzy pracownikami Podmiotów Ekonomii Społecznej z różnych miast czy województw.

W ofercie spółdzielni znajduje się kompleksowa organizacja gier terenowych, wycieczek, rajdów, quizów wiedzy, obozów, wizyt studyjnych, festynów, koncertów, a także warsztatów rozwojowych oraz imprez firmowych team building.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządza europejskimi programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej. Umożliwiają one ponadto zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się, pozwalają rozwijać zainteresowania i pasje poprzez działania podejmowane w innych krajach oraz w społecznościach lokalnych.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji od 2014 roku pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności od 2018 r. Na arenie międzynarodowej reprezentuje Polskę, a w kraju organizuje nabory i nadzoruje finansowanie projektów.

Fundacja działa od 1993 roku jako fundacja Skarbu Państwa. Wszystkie programy i inicjatywy są koordynowane zgodnie z normą systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz ISO 27001 potwierdzający, że System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Fundacji jest zgodny z normą.Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich

Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich to nowa organizacja, która powstała z inicjatywy Wiceminister Sportu i Turystyki, Anny Krupki. Organizacja zrzesza Koła Gospodyń Wiejskich z terenu całej Polski, a jej celem jest podnoszenie kompetencji członków kół poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów czy też wsparcie w sprzedaży produktów lokalnych. Jest to inicjatywa, dzięki której członkowie Kół Gospodyń Wiejskich mogą integrować się oraz wymieniać swoimi doświadczeniami, aby w pełni wykorzystać potencjał leżący w KGW. Dodatkowo związek pomaga w odnajdywaniu sposobów na pozyskiwanie środków na funkcjonowanie i dalszy rozwój stowarzyszeń KGW oraz wsparcie formalno-prawne.


Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Głównym priorytetem organizacji jest wspieranie i rozwijanie sektora organizacji pozarządowych oraz promowanie działań o charakterze społecznym, kulturalnym i ekologicznym w regionie. ŚRDPP pełni rolę platformy, która integruje organizacje pozarządowe, inicjatywy obywatelskie oraz inne podmioty działające na rzecz społeczności świętokrzyskiej. Rada skupia się na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla rozwoju trzeciego sektora, wspierając inicjatywy i projekty mające na celu zwiększenie aktywności społecznej i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego. ŚRDPP podejmuje wiele różnorodnych projektów i inicjatyw, które przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców województwa świętokrzyskiego m.in. doradztwo merytoryczne, szkolenia, pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych czy promocja działań organizacji, projekty edukacyjne, inicjatywy ekologiczne, kampanie społeczne czy wymiana doświadczeń i współpraca.

29-30 CZERWCA 2023

OGÓLNOPOLSKIE TARGI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NGO-EXPO


ZOBACZ PROGRAM